Krav og kriterier knyttet til miljø

I tidligere artikler har vi nevnt bærekraft og miljø som viktige elementer i det offentlige anbudsmarkedet, og mer fokus på bærekraft, stiller strengere krav til deg som leverandør. Miljø kan være så mangt, og i de to neste blogg-artiklene skal vi se på hvordan du kan forberede deg slik at du stiller sterkere i fremtidens anbudsmarked.

Miljøegenskaper og miljøkrav stilles ofte som kvalifikasjonskrav, kontraktskrav, eller som tildelingskriteriet. Forhold knyttet til kvalifikasjonskravene gjelder selve bedriften, mens kontraktskrav eller tildelingskriterier gjelder ytelsen som skal leveres. Dette kan også gå litt inn i hverandre, som vi skal se et eksempel på senere. 

Det ville vært håpløst å gå inn i alle detaljer innen alle typer anskaffelser i denne artikkelen, men vi skal se på noen typiske fagområder. Vi skal også behandle kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktskrav hver for seg, og vi begynner med kvalifikasjonskravene.

Vi kan i første omgang skille mellom varer, tjenester og bygg, og anlegg. 

Kvalifikasjonskrav knyttet til tjenester

Tjenester kan være så mangt. Det kan være advokattjenester, økonomiske utredninger, IKT-tjenester, utredninger eller rent administrative tjenester. I slike tilfeller kan det gjerne stilles krav til at dere har et system for miljøledelse, slik at dere kan dokumentere at dere har en systematisk og strukturert tilnærming til miljøavtrykket for den type leveranse konkurransen dreier seg om. 

Selv om mange synes det kan virke litt fjernt å stille miljøkrav knyttet til kontordrift, er det jo slik at jo flere bedrifter som passer på sitt eget forbruk, desto større vil den totale miljøgevinsten bli.

I slike konkurranser anbefaler myndighetene at innkjøper vurderer om det skal stilles krav til sertifiseringer eller ikke, siden et slikt krav kan ekskludere mindre og nyetablerte konsulentselskaper fra å delta i konkurransen. Imidlertid er det også slik at dersom det stilles krav til sertifiseringer, skal oppdragsgiver godta annen type dokumentasjon, dersom man ikke er sertifisert. Dette har vi skrevet en egen artikkel om.  

Hvis du ønsker å være i forkant, anbefaler vi at du orienterer deg på nettsidene til Miljøfyrtårn, hvor du kan lese deg opp på kriteriesettene for en lang rekke typer bedrifter. Hvis dere ikke planlegger å bli miljøsertifisert, kan dere allikevel benytte kriteriesettene til å jobbe med miljødokumentasjonen. 

Kvalifikasjonskrav for vareleveranser

Når du selger varer, opptrer du gjerne som grossist der du kjøper varer fra produsent eller importør og transporterer produktene ut til kunden. 

Miljøkrav knyttet til produksjonsleddet kan fort bli uoversiktlig og vanskelig å følge opp når produktene produseres utenlands, og når man leverer produkter fra en rekke forskjellige produsenter. Det er derfor vanlig at det i stedet stilles krav til din bedrift. Miljøsertifisering for en grossist vil bl.a. omfatte krav til at dere sørger for at miljøprofilen til produktet kommer klart frem i form av kataloger og på internett, samt aktivt søker etter, og erstatter eller supplerer produkter i sortimentet med tilsvarende produkt som er mer klima- og miljøvennlige. 

Når det gjelder krav knyttet til transport, er det vanlig at det stilles krav knyttet til sisteleddet i transportkjeden, dvs. fra lageret og ut til kunden (last mile). Her kan det f.eks. stilles krav knyttet til at dere har rutiner for kartlegging og optimalisering av varetransport, at transportøren skal være miljøsertifisert, eller at miljøfotavtrykket kan dokumenteres gjennom rutiner og rapporter. 

Dersom transportøren er en tredjepart, f.eks. Bring eller Postnord, kan det hende at du må fremlegge dokumentasjon fra disse. Så hvis du ikke allerede har dette på plass, så kan du gjerne be transportøren om å sende deg dette, slik at du har det klart. 

Det er vanlig at oppdragsgiveren aksepterer at dere kun sender inn sertifikat på en godkjenning, f.eks. ISO eller Miljøfyrtårn, slik at du slipper å sende inn fullt sett med dokumenter.

Kvalifikasjonskrav knyttet til bygg- og anlegg

Innenfor bygg- og anlegg skilles det gjerne på krav knyttet til prosjekteringen, og selve byggingen. Vi skal ikke bruke så mye spalteplass på disse temaene her, siden dette er et stort fagfelt som er i rask utvikling. 

Når det gjelder prosjektering kan konsulentene ha god greie på miljøaspektene knyttet til avfall, energi eller klimagassutslipp for det prosjektet de jobber med, men det er også viktig at leverandøren som bedrift tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet. 

Oppdragsgiver kan derfor stille som krav at dere må fremlegge et "miljøledelsessystem" som dokumentasjon for at dere i det hele tatt får delta i konkurransen. Vi nevnte dette også i et tidligere avsnitt knyttet til konsulenttjenester, og de samme forholdene gjelder også her.

Når det gjelder selve byggearbeidet, kan det stilles krav til at entreprenøren er miljøsertifisert eller har et system for oppfølging av miljøaspektene knyttet til sin drift. For mindre og mellomstore entreprenører er ofte Miljøfyrtårn en god løsning, og har du et slikt sertifikat, så er du innafor. 

Det kan også stilles krav til at  leverandørens byggeplassledelse har kompetanse og erfaring til å ivareta relevante miljøtemaer innen prosjektet. I så fall må dette gjerne dokumenteres med CV. 

I neste artikkel skal vi gå inn på miljø som tildelingskriterium, og hva man bør passe på for å oppnå best mulig score.